Tags

,

Κείμενον

1 Πρὸς σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός μου, μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ’ ἐμοῦ· μήποτε παρασιωπήσῃς ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.
2 Εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ, ἐν τῷ αἴρειν με χεῖράς μου πρὸς ναὸν ἅγιόν σου.
3 Μὴ συνελκύσῃς με μετὰ ἁμαρτωλῶν καὶ μετὰ ἐργαζομένων ἀδικίαν μὴ συναπολέσῃς με, τῶν λαλούντων εἰρήνην μετὰ τῶν πλησίον αὐτῶν, κακὰ δὲ ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν.
4 Δὸς αὐτοῖς, Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν· κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν δὸς αὐτοῖς, ἀπόδος τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν αὐτοῖς.
5 Ὅτι οὐ συνῆκαν εἰς τὰ ἔργα Κυρίου καὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ· καθελεῖς αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσεις αὐτούς.
6 Εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι εἰσήκουσε τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου.
7 Κύριος βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου· ἐπ’ αὐτῷ ἤλπισεν ἡ καρδία μου, καὶ ἐβοηθήθην, καὶ ἀνέθαλεν ἡ σάρξ μου· καὶ ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι αὐτῷ.
8 Κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν σωτηρίων τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ ἐστι.
9 Σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου καὶ ποίμανον αὐτοὺς καὶ ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῦ αἰῶνος.

 
Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσις

1 Πρὸς σέ, Κύριε, διὰ προσευχῆς θερμῆς καὶ παρατεταμένης φωνάζω· ὦ Θεέ μου, μὴ ἀντιπαρέλθῃς ἀπὸ ἐμὲ σιωπηλὸς χωρὶς νὰ δώσῃς καμμίαν ἀπόκρισιν εἰς τὴν δέησίν μου. Μὴ γένοιτο ποτὲ νὰ ἀδιαφορήσῃς καὶ νὰ κωφεύσῃς εἰς ἐμέ, διότι τότε θὰ γίνω ὅμοιος πρὸς τοὺς νεκρούς, οἱ ὁποῖοι κατέρχονται εἰς τὸν τάφον.
2 Ἄκουσε μετ’ εὐμενείας τὴν φωνὴν τῆς προσευχῆς καὶ παρακλήσεως, τὴν ὁποίαν σοῦ ἀπευθύνω, ὅταν ἱκετευτικῶς προσεύχωμαι πρὸς σέ, ὅταν ὑψώνω τὰς χεῖρας μου ἔχων τὸ σῶμα μου καὶ τὸ ἐσωτερικόν μου ὁλόκληρον ἐστραμμένα πρὸς τὸ ἱερώτατον μέρος, τὸ πάνσεπτον καὶ ἄβατον τοῦ ἁγίου ναοῦ σου.
3 Μὴ ἐπιτρέψῃς νὰ συμπαρασυρθῶ εἰς τὸν ὄλεθρον μαζὶ μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ νὰ συγκαταστραφῶ μὲ ἐκείνους, ποὺ ὡς ἔργον των ἔχουν νὰ ἀδικοῦν, οἱ ὁποῖοι εἶναι διπρόσωποι καὶ λαλοῦν λόγους εἰρηνικοὺς καὶ φιλικοὺς πρὸς τὸν πλησίον τους, σχεδιάζουν ὅμως κακὰ μέσα εἰς τὰς καρδίας των.
4 Δῶσε τους, Κύριε, σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα των καὶ σύμφωνα μὲ τὴν πονηρίαν καὶ πανουργίαν τῶν κακεντρεχῶν σχεδίων καὶ ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν των· σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα τῶν μολυσμένων χειρῶν των δῶσε εἰς αὐτοὺς τὴν τιμωρίαν, ποὺ τοὺς ἀξίζει. Πλήρωσέ τους καὶ ἀνταπόδωσέ τους τὸν μισθὸν καὶ τὴν ποινὴν ποὺ ἁρμόζει εἰς τὰς πράξεις των.
5 Διότι δὲν ἐνδιεφέρθησαν νὰ κατανοήσουν τὰ ἔργα τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐν τῇ ἱστορίᾳ δικαιοκρισίας τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ παρακινηθοῦν εἰς φόβον καὶ εὐλάβειαν πρὸς αὐτόν. Δὲν ἔδωκαν καμμίαν προσοχὴν εἰς τὰ φέροντα τὴν σφραγῖδα τῆς ἀγαθότητος ἔργα τῶν χειρῶν τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ προτραποῦν εἰς τὸ νὰ ἀπόσχουν τῶν πονηρῶν ἔργων των. Δι’ αὐτὸ θὰ τοὺς κατακρημνίσῃς καὶ θὰ μείνουν διὰ παντὸς κατεστραμμένοι, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ ἐλπίς, ὅπως καὶ πάλιν οἰκοδομήσῃς καὶ ἀνεγείρῃς αὐτούς.
6 Ἄξιος εἶναι νὰ εὐλογῆται καὶ νὰ δοξάζεται ὁ Κύριος, διότι ἤκουσεν εὐμενῶς καὶ ἐδέχθη τὴν φωνὴν τῆς ἱκετευτικῆς προσευχῆς μου.
7 Ὁ Κύριος ἐγένετο βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου· ἡ καρδία μου ἐστήριξε ὁλόκληρον τὴν ἐλπίδα της εἰς αὐτὸν καὶ δι’ αὐτὸ ἔτυχον στοργικῆς βοηθείας καὶ προστασίας. Καὶ τὸ καταβεβλημένον ἀπὸ τὴν πολλὴν στενοχωρίαν σῶμα μου ἀνέλαβε καὶ ἀνεζωογονήθη· καὶ ὁλοψύχως καὶ μὲ ὅλην μου τὴν θέλησιν θὰ τὸν δοξολογήσω.
8 Ὁ Κύριος εἶναι ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ κραταιὰ βοήθεια τοῦ λαοῦ, τὸν ὁποῖον ἐξέλεξε καὶ τὸν ἔχει ἰδικόν του, διότι αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ ὑπερασπιστής, ὅστις ποικιλοτρόπως καὶ εἰς πολλὰς περιστάσεις ἐχάρισε τὴν σωτηρίαν εἰς τὸν χρισθέντα ὑπ’ αὐτοῦ βασιλέα.
9 Σῶσον τὸν λαόν σου τὸν Ἰσραήλ, Κύριε, καὶ εὐλόγησον τοὺς ὑπηκόους σου τούτους, τοὺς ὁποίους ὡς κλῆρον ἰδικόν σου ἐξεχώρισες ἀπὸ τὰ ἄλλα ἔθνη καὶ τοὺς ἐξέλεξες, ἵνα ἀνήκουν εἰς σέ. Καὶ ὡς ποιμὴν στοργικὸς καὶ προνοητικὸς προστάτευσέ τους καὶ κυβέρνησέ τους καὶ σήκωσέ τους εἰς τοὺς στοργικούς σου ὤμους ἔχων αὐτοὺς ὑπὸ τὴν διαρκῆ καὶ ἄπαυστον καὶ ἀτελεύτητον προστασίαν σου.

 
Τὸ Ψαλτήριον
τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως Δαυΐδ,
μετὰ συντόμου ἑρμηνείας
ὑπὸ Παν. Ν. Τρεμπέλα

Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ»
Ἔκδοσις εἰκοστὴ ὀγδόη
Ἀθῆναι 2009