Περιεχόμενα

Ἡ Ἀποστολικὴ Περικοπὴ τῆς Κυριακῆς

Κυριακὴ Ζ’ Ματθαίου
Κυριακὴ Η’ Ματθαίου

Κυριακὴ Θ’ Ματθαίου
Κυριακὴ Ι’ Ματθαίου
Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως
Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν
Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως
Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν


Ἡ Eὐαγγελικὴ Περικοπὴ τῆς Κυριακῆς

Κυριακὴ Z’ Ματθαίου
Κυριακὴ Η’ Ματθαίου
Κυριακὴ Θ’ Ματθαίου
Κυριακὴ Ι’ Ματθαίου
Κυριακὴ ΙΑ’ Ματθαίου
Κυριακὴ ΙΒ’ Ματθαίου
Κυριακὴ ΙΓ’ Ματθαίου
Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως
Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν
Κυριακὴ Α’ Λουκᾶ
Κυριακὴ Β’ Λουκᾶ (Λουκ. στ’ 31 – 36)
Κυριακὴ Γ’ Λουκᾶ
Κυριακὴ Δ’ Λουκᾶ
Κυριακὴ ΣΤ’ Λουκᾶ
Κυριακὴ Ζ’ Λουκᾶ
Κυριακὴ Ε’ Λουκᾶ
Κυριακὴ Η’ Λουκᾶ
Κυριακὴ Θ’ Λουκᾶ
Κυριακὴ ΙΓ’ Λουκᾶ
Κυριακὴ ΙΔ’ Λουκᾶ
Κυριακὴ Ι’ Λουκᾶ
Κυριακὴ ΙΑ’ Λουκᾶ
Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως
Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
Κυριακὴ ΙΒ’ Λουκᾶ
Κυριακὴ ΙΕ’ Λουκᾶ
Κυριακὴ ΙΕ’ Ματθαίου
Κυριακὴ ΙΣΤ’ Ματθαίου
Κυριακὴ ΙΖ’ Ματθαίου
Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου
Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου
Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω
Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς
Κυριακὴ A’ Νηστειῶν
Κυριακὴ Β’ Νηστειῶν
Κυριακὴ Γ’ Νηστειῶν
Κυριακὴ Δ’ Νηστειῶν
Κυριακὴ Ε’ Νηστειῶν
Κυριακὴ τῶν Βαΐων
Κυριακὴ τοῦ Πάσχα
Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων
Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου
Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος
Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων
Κυριακὴ Β’ Ματθαίου
Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Κυριακὴ Δ’ Ματθαίου
Κυριακὴ Ε’ Ματθαίου
Κυριακὴ ΣΤ’ Ματθαίου


Ψαλτήριον
– Ἑρμηνευτική ἀπόδοσις ὑπὸ Παν. Ν. Τρεμπέλα

Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, ΙΑ’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΔ’, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’, ΚΓ’, ΚΔ’, ΚΕ’, ΚΣΤ’, ΚΖ’, ΚΗ’, ΚΘ’, Λ’, ΛΑ’, ΛΒ’, ΛΓ’, ΛΔ’, ΛΕ’, ΛΣΤ’, ΛΖ’, ΛΗ’, ΛΘ’, Μ’, ΜΑ’, ΜΒ’, ΜΓ’, ΜΔ’, ΜΕ’, ΜΣΤ’, ΜΖ’, ΜΗ’, ΜΘ’, Ν’, ΝΑ’, ΝΒ’, ΝΓ’, ΝΔ’, ΝΕ’, ΝΣΤ’, ΝΖ’, ΝΗ’, ΝΘ’, Ξ’, ΞΑ’, ΞΒ’, ΞΓ’, ΞΔ’, ΞΕ’, ΞΣΤ’, ΞΖ’, ΞΗ’, ΞΘ’, Ο’, ΟΑ’, ΟΒ’, ΟΓ’, ΟΔ’, ΟΕ’, ΟΣΤ’, ΟΖ’, ΟΗ’, ΟΘ’, Π’, ΠΑ’, ΠΒ’, ΠΓ’, ΠΔ’, ΠΕ’, ΠΣΤ’, ΠΖ’, ΠΗ’, ΠΘ’, Ϟ’, ϞΑ’, ϞΒ’, ϞΓ’, ϞΔ’, ϞΕ’, ϞΣΤ’, ϞΖ’, ϞΗ’, ϞΘ’, Ρ’, ΡΑ’, ΡΒ’, ΡΓ’, ΡΔ’, ΡΕ’, ΡΣΤ’, ΡΖ’, ΡΗ’, ΡΘ’, ΡΙ’, ΡΙΑ’, ΡΙΒ’, ΡΙΓ’, ΡΙΔ’, ΡΙΕ’, ΡΙΣΤ’, ΡΙΖ’, ΡΙΗ’, ΡΙΘ’, ΡΚ’, ΡΚΑ’, ΡΚΒ’, ΡΚΓ’, ΡΚΔ’, ΡΚΕ’, ΡΚΣΤ’, ΡΚΖ’, ΡΚΗ’, ΡΚΘ’, ΡΛ’, ΡΛΑ’, ΡΛΒ’, ΡΛΓ’, ΡΛΔ’, ΡΛΕ’, ΡΛΣΤ’, ΡΛΖ’, ΡΛΗ’, ΡΛΘ’, ΡΜ’, ΡΜΑ’, ΡΜΒ’, ΡΜΓ’, ΡΜΔ’, ΡΜΕ’, ΡΜΣΤ’, ΡΜΖ’, ΡΜΗ’, ΡΜΘ’, ΡΝ’.

Οὗτος ὁ ψαλμὸς ἰδιόγραφος εἰς Δαυΐδ καὶ ἔξωθεν τοῦ ἀριθμοῦ· ὅτε μονομάχησε τῷ Γολιάθ.

Κατανομὴ τῶν Ψαλμῶν καθ’ ὕλην


Ἱερὲς Ἀκολουθίες

Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου
Ἀκολουθία Θείας Μεταλήψεως
Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
Οἱ Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν
Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου
Παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον – Ψαλεῖς ἐν ἔτει 1821 ἐπὶ τῷ κατὰ τῶν Χριστιανῶν διωγμῷ
Πασχάλιος Ἡμερονύκτιος Ἀκολουθία
Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον «Ἄξιόν ἐστιν»
Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν


Προσευχητάριον

Πρωϊνὴ προσευχὴ
Eὐχαριστία μετὰ τὴν Θείαν Μετάληψιν
Εὐχαὶ τῆς τραπέζης
Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως
Εὐχὴ εἰς ἀσθενοῦντα
Εὐχὴ εἰς πᾶν εἶδος ἀσθενείας
Εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν
Εὐχὴ εὶς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
Πάτερ ἡμῶν
Βασιλεῦ οὐράνιε
Εὐχὴ τῆς Α’ Ὥρας
Ἄξιον ἐστιν
Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ
Εὐχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
Προσευχὴ Μανασσῆ, βασιλέως τῆς Ἰουδαίας
Εὐχὴ εἰς τὸν Ἄγγελον
Δέησις ἐπί συνοχῇ θλίψεως
Ὕμνος νβ’ (52)
Εὐχή εἰς πᾶσαν περίστασιν
Ὕμνος ξς’ (66)
Εὐχές ὑπέρ ἀναπαύσεως κεκοιμημένων, 1-10
Εὐχή στήν Ἐθνική Ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου – Α’
Εὐχή στήν Ἐθνική Ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου – Β’
Εὐχή στήν Ἐθνική Ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου
Διάταξις δεήσεως διὰ τὴν ἔξοδον τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν κρίσιν


Φιλοκαλία

Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής – Πρώτη ἑκατοντάδα τῶν κεφαλαίων περὶ ἀγάπης
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής – Δεύτερη ἑκατοντάδα τῶν κεφαλαίων περὶ ἀγάπης
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής – Τρίτη ἑκατοντάδα τῶν κεφαλαίων περὶ ἀγάπης
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής – Τέταρτη ἑκατοντάδα τῶν κεφαλαίων περὶ ἀγάπης
Ὅσιος Φιλόθεος ὁ Σιναΐτης – Νηπτικὰ κεφάλαια


Ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Λατρείαν μας

Προλεγόμενα
«Εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί, Ὕψιστε»
«Άκαταπαύστοις στόμασιν, ἀσιγήτοις δοξολογίαις»
«Ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ»
Παιδί μου, δός μου τὴν καρδιά σου
«Δός μοι, υἱέ, σὴν καρδίαν»
Ὄχι μόνον μὲ τὰ χείλη
«…Καὶ παρὰ Σὲ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς;»
Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας
«Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον»
«Ἐκέκραγεν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον…»
«Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου…»
Θυσιαστήριον ὑπερουράνιον
«Ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ»
Ποῦ ἔγκειται τὸ ὑπέροχον τῆς λατρείας
«Πᾶσαν ἀποθώμεθα μέριμναν»
«Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους»
Μιμηταὶ καὶ συνομιλοὶ τῶν Ἀγγέλων
«Οἱ μυστικῶς τὰ Χερουβεὶμ εἰκονίζοντες»
«Τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες»
«Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ…»
Τὸν τρισάγιον καὶ ἐπινίκιον ὕμνον…


Ἱερὰ Ἱστορία τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης

Ἡ Ἱερὰ Ἱστορία
Ἡ ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
Ἡ ἀρχαιοτάτη ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους κατὰ τὴν ἁγίαν Γραφήν
Ὁ Ἀβραάμ
Ἡ Γραφὴ περὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ
Ὁ Ἰωσήφ
Ἡ γραφὴ περὶ Μωϋσέως
Αἱ δέκα ἐντολαί


Τὰ Πάθη τὰ Σεπτά

Τὰ Πάθη τὰ Σεπτά
Πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
Τὸ καθήκον τῆς δοξολογίας
Οἱ μαθηταὶ θὰ σκανδαλισθοῦν
Ὁ Ποιμὴν ὁ καλός
Ἡ αἰτία τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν μαθητῶν
Πρόρρησις τῆς Ἀναστάσεώς Του
Διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῶν μαθητῶν
Τὰ λυπηρὰ τῆς αὐτοπεποιθήσεως ἀποτελέσματα


Γεροντικόν – Σταλαγματιές ἀπό τήν Πατερική σοφία

Πρόλογος
Ἡ πρός τόν Θεόν ἀγάπη
Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον
Ἡ ἀνεξικακία
Ἡ αὐταπάρνησις
Ἡ ἐλεημοσύνη
Ἡ φιλοξενία

Λεξικό

Ἐνημερώθηκε: 1/10/2017