Χερουβικὸς Ὕμνος

Featured


 
Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν Τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες, πᾶσαν νῦν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα (γ’).

Οἱ συλλογές

Featured

Ἀρχονταρίκιον | WordPress
Ἐπιλεγμένα χριστιανικὰ ὀρθόδοξα πολυτονικὰ κείμενα ἔχουν μεταφερθεῖ κατευθεῖαν ἀπὸ τὰ αὐθεντικὰ σπάνια βιβλία καὶ σᾶς περιμένουν στὸ WordPress.

Ἀρχονταρίκιον | YouTube
Ἐπιλεγμένα χριστιανικὰ ὀρθόδοξα videos Θείων Λειτουργιῶν, Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ ψυχωφελῶν ὁμιλιῶν σᾶς περιμένουν στὸ YouTube.

Ἀρχονταρίκιον | MixCloud
Ἐπιλεγμένα χριστιανικὰ ὀρθόδοξα ἠχητικὰ ἀρχεῖα Θείων Λειτουργιῶν, Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ ψυχωφελῶν ὁμιλιῶν σᾶς περιμένουν στὸ MixCloud.

Ἀρχονταρίκιον | MediaFire
Χιλιάδες χριστιανικὲς ὀρθόδοξες ὁμιλίες Κληρικῶν καὶ Θεολόγων, Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ Θείες Λειτουργίες σᾶς περιμένουν νὰ τὶς κατεβάσετε δωρεὰν στὸ MediaFire.

Ἀρχονταρίκιον | Facebook
Ἀκολουθῆστε μας στὸ Facebook καὶ ἐνημερωθεῖτε γιὰ ἐνδιαφέροντα θέματα τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Ἀρχονταρίκιον | Twitter
Ἀκολουθῆστε μας στὸ Twitter καὶ ἐνημερωθεῖτε γιὰ ὅλες τὶς τελευταίες ἀναρτήσεις μας στὸ MixCloud, στὸ MediaFire, στὸ YouTube καὶ στὸ WordPress.

Τὰ λυπηρὰ τῆς αὐτοπεποιθήσεως ἀποτελέσματα

Tags

(Ματθ. κστ’ 33-35, Μάρκ. ιδ’ 29-31).

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς μαθητάς, ὅτι θὰ σκανδαλισθοῦν καὶ θὰ σκορπισθοῦν, ἐνέβαλε πολὺν φόβον εἰς τὰς καρδίας των. Ἀσφαλῶς δὲ θερμὴ προσευχὴ θὰ ἀνῆλθεν εἰς τὸν Θεὸν νὰ τοὺς διατηρήσῃ καὶ νὰ τοὺς διαφυλάξῃ ἀπὸ τὴν σφοδρότητα τοῦ πειρασμοῦ, τὸν ὁποῖον κατὰ τὴν βεβαίωσιν τοῦ Κυρίου θὰ ἀντιμετώπιζον.

Ὁ θερμὸς ὅμως καὶ φλογερὸς μαθητής, ὁ Πέτρος, δὲν παραδέχεται τὸν λόγον. Αὐτὸς νὰ σκανδαλισθῇ καὶ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸν Διδάσκαλον; Ὄχι. Ποτέ. Ἔχει εἰς τὸν ἑαυτόν του πεποίθησιν. Τι; Δὲν τὸν γνωρίζει τὸν ἑαυτόν του; Τώρα θὰ τὸν μάθῃ; Εἶναι ἰσχυρός· εἶναι ἀνδρεῖος. Τί νὰ φοβηθῇ; Ὄχι, λοιπόν. Δι’ αὐτὸν τὰ λόγια τοῦ Διδασκάλου δὲν ἰσχύουν. Αὐτὸν δὲν τὸν ἀφοροῦν. Δὲν τὸν ἀκούετε τί λέγει;

«Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι» (στιχ. 33).

Ἤτοι· ὁ Πέτρος ἀπεκρίθη καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐὰν ὅλοι κλονισθοῦν εἰς τὴν πρὸς σὲ πίστιν, ἐγὼ ὅμως οὐδέποτε θὰ σκανδαλισθῶ.

 
Τὰ Πάθη τὰ Σεπτά
ὑπὸ Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου

Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ»
Ἔκδοσις τετάρτη
Ἀθῆναι 1980