Νομικὸ σημείωμα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» ἀνήκει στὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀκολουθεῖ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος τὸν κ. Ἰερώνυμο καὶ πορεύεται μὲ τὸ Νέο Ἡμερολόγιο.

 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» προσφέρει ἐνημέρωση μέσῳ τῶν σελίδων καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν του μὲ τοὺς κάτωθι ὅρους χρήσης, τοὺς ὁποίους ὁ επισκέπτης/χρήστης του καλεῖται νὰ διαβάσει προσεκτικὰ καὶ νὰ προβεῖ σὲ ἐπίσκεψη τῶν σελίδων τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ» μόνο ἐφόσον τοὺς ἀποδέχεται πλήρως. Χρησιμοποιώντας τοὺς δικτυακοὺς τόπους, τὶς σελίδες καὶ τὶς ὑπηρεσίες του τεκμαίρεται ἀμάχητα ὅτι συμφωνεῖτε μὲ τοὺς κάτωθι ἐκτιθέμενους ὅρους καὶ τὶς συνθήκες χρήσης. Αὐτοὺς τοὺς ὅρους ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ» διατηρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ ἀλλάξει, τροποποιήσει, ἀφαιρέσει ἢ προσθέσει μέρος τους ὁποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλοῦμε νὰ ἐλέγχετε περιοδικὰ τοὺς ὅρους αὐτοὺς γιὰ πιθανὲς ἀλλαγές. Ὅπου ἀναφέρεται ὁ ὅρος «Ἀρχονταρίκιον» περιλαμβάνει το σύνολο των σχετικῶν ἱστοχώρων του ἢ/καὶ τοὺς διαχειριστὲς/συντονιστές του.

 
ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» διατηρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ τροποποιεῖ ἢ/καὶ νὰ διακόπτει προσωρινὰ ἢ μόνιμα μέρος ἢ τὸ σύνολο τῶν ὑπηρεσιῶν του μὲ ἢ χωρὶς προειδοποίηση πρὸς τοὺς χρήστες/μέλη.

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ὁ χρήστης/μέλος κατανοεῖ καὶ ἀποδέχεται ὅτι τὸ «Ἀρχονταρίκιον» διατηρεῖ τὸ ἀποκλειστικὸ δικαίωμα νὰ διακόψει τὴ χρήση τοῦ/τῶν κωδικῶν πρόσβασης στὶς ὑπηρεσίες του ἢ/καὶ νὰ διακόψει τὴ διάθεση τοῦ περιεχομένου του στοὺς χρήστες/μέλη ποὺ πιστεύει ὅτι ἔχουν παραβιάσει τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τῶν παρόντων ὅρων χρήσης. Στὴν περίπτωση ποὺ κάποιο μέλος ἀποφασίσει πὼς δὲν ἐπιθυμεῖ πλέον νὰ εἶναι ἐγγεγραμμένο μέλος του «Ἀρχονταρικιοῦ», συμφωνεῖ, κατανοεῖ καὶ ἀποδέχεται πὼς ἡ ἀποχή του ἀπὸ τὴν χρήση τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ» γίνεται χωρὶς καμία ἀπαίτηση ἀπὸ τὸν ἰδιοκτήτη τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ» καὶ τοὺς διαχειριστὲς/συντονιστές. Αὐτό, περιλαμβάνει καὶ τὴν ἀπαίτηση γιὰ διαγραφὴ τοῦ λογαριασμοῦ του ἢ/καὶ τῶν μηνυμάτων/ἀρχείων/κειμένων/φωτογραφιῶν καὶ λοιπῶν ἀρχείων ποὺ τὸ μέλος ἔχει ἀποστείλει, δημοσιεύσει, ἀνεβάσει μέσῳ τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ» ἢ στοὺς σχετικοὺς ἱστοχώρους του. Ὁ ἰδιοκτήτης καὶ οἱ διαχειριστὲς/συντονιστὲς ἐπιφυλάσσονται καὶ κατὰ περίπτωση ἐνδέχεται νὰ διαγράψουν τὸν λογαριασμὸ ἑνὸς χρήστη/μέλους καθὼς καὶ τὰ κείμενα/δημοσιεύσεις/φωτογραφίες καὶ λοιπὰ ἀρχεῖα ποὺ ὁ χρήστης/μέλος δημοσίευσε/ἀνέβασε στὸ «Ἀρχονταρίκιον».

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» δὲν ἔχει καμία εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπικοινωνία τοῦ χρήστη/μέλους μὲ τοὺς τρίτους παροχεῖς ὑπηρεσιῶν ποὺ διαφημίζονται στοὺς σχετικοὺς ἱστοχώρους του καὶ γιὰ τὴν ὁποιαδήποτε τυχὸν ἐμπορικὴ συναλλαγὴ ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψει ἀπὸ τὴ μεταξύ τους σχέση.

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Ἐκτὸς τῶν ρητὰ ἀναφερόμενων ἐξαιρέσεων (πνευματικὰ δικαιώματα τρίτων, συνεργατῶν καὶ φορέων), ὅλο τὸ περιεχόμενο τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ», συμπεριλαμβανομένων εἰκόνων, γραφικῶν, φωτογραφιῶν, σχεδίων, κειμένων, τῶν παρεχομένων ὑπηρεσιῶν καὶ γενικὰ ὅλων τῶν ἀρχείων αὐτοῦ τοῦ δικτυακοῦ τόπου, ἀποτελοῦν πνευματικὴ ἰδιοκτησία τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ» καὶ προστατεύονται ἀπὸ τὶς σχετικὲς διατάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου, τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαίου καὶ τῶν διεθνῶν συμβάσεων καὶ συνθηκών. Συνεπῶς, κανένα ἐξ αὐτῶν δὲ δύναται νὰ ἀποτελέσει ἐν ὅλο ἢ ἐν μέρει ἀντικείμενο πώλησης, ἀντιγραφῆς, τροποποίησης, ἀναπαραγωγῆς, ἀναδημοσίευσης ἢ νὰ “φορτωθεῖ”, νὰ μεταδοθεῖ ἢ νὰ διανεμηθεῖ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο. Ἐξαιρεῖται ἡ περίπτωση τῆς μεμονωμένης ἀποθήκευσης ἑνὸς καὶ μόνου ἀντιγράφου τμήματος τοῦ περιεχομένου σὲ ἕναν ἁπλὸ προσωπικὸ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή, γιὰ προσωπικὴ καὶ ὄχι δημόσια ἢ ἐμπορικὴ χρήση καὶ χωρὶς ἀπαλοιφὴ τῆς ἔνδειξης προέλευσής τους ἀπὸ τὸ «Ἀρχονταρίκιον», χωρὶς νὰ θίγονται μὲ κανένα τρόπο τὰ σχετικὰ δικαιώματα πνευματικῆς ἰδιοκτησίας. Τὰ λοιπὰ προϊόντα ἢ ὑπηρεσίες ποὺ ἀναφέρονται στὶς ἠλεκτρονικὲς σελίδες τοῦ παρόντος κόμβου καὶ φέρουν τὰ σήματα τῶν ἀντίστοιχων ὀργανισμῶν, ἑταιρειῶν, συνεργατῶν φορέων, ἑνώσεων ἢ ἐκδόσεων, ἀποτελοῦν δική τους πνευματικὴ καὶ βιομηχανικὴ ἰδιοκτησία καὶ συνεπῶς οἱ φορεῖς αὐτοὶ φέρουν τὴ σχετικὴ εὐθύνη. Ὁ χρήστης/μέλος κατανοεῖ καὶ ἀποδέχεται ὅτι δὲν τοῦ παρέχεται τὸ δικαίωμα νὰ ἀναπαράγει, ἀντιγράφει, πωλεῖ, μεταπωλεῖ ἢ/καὶ ἐκμεταλλεύεται ἐμπορικὰ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο σύνολο ἢ μέρος τοῦ περιεχομένου τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ» καὶ τῶν σχετικῶν ἱστοχώρων του.

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης τῆς φύσης καὶ τοῦ ὄγκου τοῦ διαδικτύου, ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς περίπτωσης ἀμέλειας, τὸ «Ἀρχονταρίκιον» δὲν εὐθύνεται γιὰ ὁποιασδήποτε μορφῆς ζημία ὑποστεῖ ὁ ἐπισκέπτης/χρήστης τῶν σελίδων, ὑπηρεσιῶν, ἐπιλογῶν καὶ περιεχομένων τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ» στὶς ὁποίες προβαίνει μὲ δική του πρωτοβουλία. Τὰ περιεχόμενα τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ» παρέχονται “ὅπως ἀκριβῶς εἶναι” χωρὶς καμία ἐγγύηση ἐκπεφρασμένη ἢ καὶ συνεπαγόμενη μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο. Στὸ μέγιστο βαθμὸ καὶ σύμφωνα μὲ τὸ νόμο, τὸ «Ἀρχονταρίκιον» ἀρνεῖται ὅλες τὶς ἐγγυήσεις ἐκπεφρασμένες ἢ καὶ συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, ὄχι ὅμως περιοριζόμενων σὲ αὐτό, αὐτῶν, οἱ ὁποίες συνεπάγονται τὴν ἐμπορευσιμότητα καὶ τὴν καταλληλότητα γιὰ ἕνα συγκεκριμένο σκοπό. Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» δὲν ἐγγυᾶται ὅτι οἱ σελίδες, οἱ ὑπηρεσίες, οἱ ἐπιλογὲς καὶ τὰ περιεχόμενα θὰ παρέχονται χωρὶς διακοπή, χωρὶς σφάλματα καὶ ὅτι τὰ λάθη θὰ διορθώνονται. Ἐπίσης τὸ «Ἀρχονταρίκιον» δὲν ἐγγυᾶται σὲ καμία περίπτωση τὴν ὀρθότητα, τὴν πληρότητα ἢ καὶ διαθεσιμότητα τῶν περιεχομένων, σελίδων, ὑπηρεσιῶν, ἐπιλογῶν ἢ τὰ ἀποτελέσματά τους.

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Τὸ περιεχόμενο καὶ οἱ πληροφορίες ποὺ περιλαμβάνονται στὸ «Ἀρχονταρίκιον» ἀποτελοῦν μία προσφορὰ πρὸς τὸν ἐπισκέπτη/χρήστη του καὶ γενικὰ πρὸς τὴν κοινότητα τῶν χρηστῶν τοῦ internet καὶ δὲ δύνανται σὲ καμιὰ περίπτωση νὰ ἐκληφθοῦν ὡς ἔγκυρες πληροφορίες ἢ/καὶ συμβουλὲς οὔτε ὑποκρύπτουν σὲ καμία περίπτωση ὁποιαδήποτε προτροπὴ γιὰ τὴν ἐπιχείρηση ἢ μὴ συγκεκριμένων πράξεων. Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» ἀναλαμβάνει τὴ συλλογή, ἐπεξεργασία καὶ διανομὴ τοῦ περιεχομένου του, χωρὶς ὅμως σὲ καμιὰ περίπτωση νὰ ἐγγυᾶται τὴν ἀρτιότητα, τὴν πληρότητα, τὴν ἐπάρκεια καὶ γενικὰ τὴν καταλληλότητα αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπουσία ἐνδεχομένων λαθῶν πολὺ δὲ περισσότερο λόγῳ τοῦ ἰδιαιτέρως μεγάλου ὄγκου του, καθὼς καὶ τῆς συμμετοχῆς καὶ τρίτων φορέων (φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων) κατὰ τὴν πρωτογενὴ παραγωγὴ καὶ συλλογή του. Συνεπῶς, οἱ ἐπισκέπτες/χρήστες τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ», χρησιμοποιώντας τὶς ὑπηρεσίες του μὲ δική τους πρωτοβουλία, ἀναλαμβάνουν καὶ τὴ σχετικὴ εὐθύνη διασταύρωσης τῶν παρεχομένων πληροφοριῶν.

 
ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» δὲν ἐλέγχει τὴ διαθεσιμότητα, τὸ περιεχόμενο, τὴν πολιτικὴ προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων, τὴν ποιότητα καὶ τὴν πληρότητα τῶν ὑπηρεσιῶν ἄλλων web sites καὶ σελίδων στὰ ὁποία παραπέμπει μέσῳ “δεσμῶν”, hyperlinks ἢ διαφημιστικῶν banners. Συνεπῶς, γιὰ ὁποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεῖ κατὰ τὴν ἐπίσκεψη/χρήση τους, ὁ χρήστης ὀφείλει νὰ ἀπευθυνθεῖ ἀπευθείας στὰ ἀντίστοιχα web sites καὶ σελίδες, τὰ ὁποία καὶ φέρουν ἀκέραια τὴ σχετικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν παροχὴ τῶν ὑπηρεσιῶν τους. Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» σὲ καμία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἐνστερνίζεται ἢ ἀποδέχεται τὸ περιεχόμενο ἢ τὶς ὑπηρεσίες τῶν web sites καὶ τῶν σελίδων στὰ ὁποία παραπέμπει ἢ ὅτι συνδέεται μὲ αὐτὰ κατὰ ὁποιονδήποτε ἄλλο τρόπο.

 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» παρέχει στοὺς ἐπισκέπτες/χρήστες τῶν σελίδων καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν του τὴ δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σὲ ζητήματα τὰ ὁποία διατυπώνονται μὲ τὴ μορφὴ ἐρωτημάτων. Οἱ ἀπαντήσεις τῶν ψηφοφόρων καταγράφονται καὶ σχολιάζονται ἀπὸ τὸ «Ἀρχονταρίκιον» γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων σχετικὰ μὲ τὶς θέσεις τῆς κοινῆς γνώμης σὲ σχέση μὲ τὸ συγκεκριμένο θέμα ποὺ τίθεται γιὰ ψηφοφορία. Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» διατηρεῖ τὸ ἀποκλειστικὸ δικαίωμα συλλογῆς καὶ ἐκμετάλλευσης τῶν στοιχείων αὐτῶν καὶ τὰ πορίσματα στὰ ὁποία ὁδηγεῖται ἀποτελοῦν πνευματική του ἰδιοκτησία. Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» καθορίζει τοὺς εἰδικότερους ὅρους γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὴν ψηφοφορία καὶ διατηρεῖ τὸ δικαίωμα διακοπῆς τῆς ψηφοφορίας.

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οἱ ἀνωτέρω ὅροι καὶ προϋποθέσεις χρήσης τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ», καθὼς καὶ ὁποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται καὶ συμπληρώνονται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ δίκαιο, τὸ δίκαιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τὶς σχετικὲς διεθνεῖς συνθήκες. Ὁποιαδήποτε διάταξη τῶν ἀνωτέρω ὅρων καταστεῖ ἀντίθετη πρὸς τὸ νόμο, παύει αὐτοδικαίως νὰ ἰσχύει καὶ ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὸ παρόν, χωρὶς σὲ καμία περίπτωση νὰ θίγεται ἡ ἰσχὺς τῶν λοιπῶν ὅρων. Τὸ παρὸν ἀποτελεῖ τὴ συνολικὴ συμφωνία μεταξὺ τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ» καὶ τοῦ ἐπισκέπτη/χρήστη τῶν σελίδων καὶ ὑπηρεσιῶν του καὶ δὲ δεσμεύει παρὰ μόνο αὐτούς. Καμία τροποποίηση τῶν ὅρων αὐτῶν δὲ θὰ λαμβάνεται ὑπόψη καὶ δὲ θὰ ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς συμφωνίας αὐτῆς, ἐὰν δὲν ἔχει διατυπωθεῖ ἐγγράφως καὶ δὲν ἔχει ἐνσωματωθεῖ σὲ αὐτή. Ἀποδεχόμενοι τοὺς ἐκτεθέντες ὅρους χρήσης ἀναλαμβάνετε ἐκτὸς τῆς ὑποχρεώσεως τηρήσεώς τους καὶ τὴν ὑποχρέωση ἀποχῆς ἀπὸ δημόσια ἀμφισβήτησή τους. Μπορεῖτε νὰ ἀναφέρετε τὶς ὅποιες ἀντιρρήσεις σας, μὲ ἀποστολὴ ἰδιωτικοῦ μηνύματος πρὸς τὸν ἰδιοκτήτη τῆς παρούσας ἱστοσελίδας ἢ στοὺς διαχειριστὲς αὐτῆς. Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση ὁ ἰδιοκτήτης καὶ/ἢ οἱ διαχειριστὲς ἐπιφυλάσσονται γιὰ προσωρινὴ ἢ καὶ μόνιμη διακοπὴ τοῦ λογαριασμοῦ χρήσης σας κατὰ τὴν κρίση τους καὶ κατὰ τὶς περιστάσεις.